Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Lullebiegga Gravel Oy
Tietosuojaa koskevat asiat: info@lullebiegga.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme toimittaa palveluita asiakkaillemme ja jotta voimme vastata potentiaalisten asiakkaidemme yhteydenottoihin. Käsittelemme yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä yhteydenottoja mahdollisen sopimuksen valmistelemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Tuottamiemme palveluiden laskutusaineistoa käsittelemme osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain velvoittamana.

Mikäli lähetät pyynnön sinulle kuuluvien rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme huolehtia tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

Lullebiegga Gravel Oy ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • Yksilöinti- ja yhteystiedot.
  • Tiedot palveluista.
  • Yhteydenottojen muu sisältö ja tiedot.

Lomakkeissa pakollisiksi merkityt tiedot ovat mahdollisen palvelun toimittamisen edellytys.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja seuraavasti ellei lakisääteisistä velvoitteista muuta johdu:

Meille lähetetyt yhteydenotot ja kyselyt: korkeintaan 1 vuosi.
Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika.
Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: 2 vuotta.
Muita henkilötietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta aktiivisten käsittelytoimien päättymisestä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät työntekijöistämme ne, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi siirrämme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn tarkoitusten edellyttämissä määrin:

  • Palveluiden toimittamisen kannalta olennaiset yhteistyökumppanit.
  • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat.
  • Viranomaiset lain edellyttämällä tavalla.
  • Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät.

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Lullebiegga Gravel Oy käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.

Join Lullebiegga!

Fill in your information below if you want to participate in or hear more about Lullebiegga. If you want to participate in the summer 2021 pilot group, tell us briefly about your cycling background and why you want to join.